Policy-Behandling av personuppgifter

Den 2018-01-01 har följande policy upprättats för Sybro Fastigheter AB som även gäller i företagets dotterbolag.

SYFTE

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

BAKGRUND

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller information samt uppfylla de lagar och förordningar som finns.

RIKTLINJER

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Personnummer
  • Borgenärer
  • Arbetsgivare
  • Tidigare hyresvärd
  • Inkomstuppgifter
  • Kreditupplysning

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter vid tecknande av hyresavtal. Då godkänner man också detta vilket är en förutsättning för att ett giltigt avtal ska kunna tecknas.  Vi får också tillgång till dina personuppgifter om du anmäler dig att stå i vår bostadskö.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. När ett hyreskontrakt avslutas raderas alla uppgifter.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Ansvar

Sybro Fastigheter är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vi avtalar även med våra samarbetspartners att hantera personuppgifter enligt GDPR. Vi raderar dina upplysningar när vi inte behöver dem längre. Informationen raderas allra senast när preskriptionstiden är över för vårt ansvar för utfört arbete, vilket just nu är 10 år.

Har du klagomål gällande vår behandling av dina personliga upplysningar, ska detta ske till Datainspektionen via telefon: 08-657 61 00 eller e-mail:  datainspektionen@datainspektionen.se